Touch - ustawienie czasu ostatniej modyfikacji lub dostępu do pliku


touch [opcje] plik1 plik2 ...

Opcje:
-a - zmiana czasu ostatniego dostępu do pliku
-c, --no-create - jeżeli plik nie istnieje to nie zostanie utworzony
-d czas, --date=czas - użycie argumentu czas zamiast aktualnego czasu. Może on zawierać nazwy miesięcy, strefy czasowe, am i pm, itd
--help - wyświetlenie pomocy
-m - zmiana czasu ostatniej modyfikacji pliku
-r plik_wzorcowy - użycie czasu pochodzącego od pliku_wzorcowego jako nowego czasu
-t czas - użycie podanego czasu zamiast aktualnego czasu. Argumentem jest liczbą dziesiętną w postaci [[SS]RR]MMDDggmm[.ss]. Jeśli nie podano wartości ss, uznaje się, że wynosi ona 0. Może ona być z zakresu 0-61, aby możliwe było odnoszenie się do sekund przestępnych. Czas jest uznawany za czas dla strefy czasowej podanej przez zmienną środowiskową TZ. Jeśli czas poprzedza 1 stycznia 1970, uznawany jest za błędny
--version - wyświetlenie informacji o wersji

Przykłady:
touch plik1 plik2 - tworzy dwa pliki i nadaje im aktualny czas

do góry 2008.10.18