Read - czytanie z klawiatury


read [opcje] zmienna

Opcje:
-a - kolejne wartości przypisywane są do kolejnych indeksów zmiennej tablicowej
-e - jeżli nie podano nazwy zmienej, wiersz trafia do zmiennej $REPLY
-p - wyświetlany jest napis i zmienna w jednej linii bez kończącego znaku nowej linii
--help - wyświetlenie pomocy
--version - wyświetlenie informacji o wersji

Przykłady:
-a
read tablica
echo "${tablica[*]}"

-e
read -e
echo "$REPLY"

-p
read -p "Napisz:" x
echo "$x"

do góry 2008.10.26