Relacyjna Baza Danych


Dane są to zbiory liczb, tekstów oraz plików binarnych przechowywane w tabelach baz danych.
Informacja są to przetworzone dane do formy zrozumiaej dla użytkownika.
Baza danych jest to zbiór danych i informacji oraz program do ich przetwarzania, zwany DBMS (System zarządzania bazą danych - po polsku SZBD), zapisanych według struktur modelu danych. Bazy danych operuj przeważnie na danych typu prostego tj. tekstowych, liczbowych, logicznych. W bazach można przechowywać także pliki binarne jak np. zdjęcia lub filmy.
W bazach relacyjnych tablice są ze sobą powiązane za pomoca tzw. relacji (zależności). Jako język programowania baz danych używa się SQL-a.
Bazy Relacyjne posiadają nastęujące właściwości:
  1. Dane są typu prostego i nie są zagnieżdzone
  2. Tabele powiązane są relacjami, a wiersze z danymi są w porządku dowolnym. Operacje wykonywane są w oparciu o algebrę relacji
    Wiersze nazywane są rekordami czyli krotkami zawierającymi pola
    Kolumny nazywane są atrybutami
  3. Tabela posiada klucz podstawowy, który jednoznacznie identyfikuje dane oraz może mieć podklucze
  4. Możliwe jest przetwarzanie danych według założonych kryteriów, w obrębie całej bazy danych

Przykładem Relacyjnej Bazy Danych jest np. MySQL.

Relacyjno - Objektowa Baza Danych


W Bazach Relacyjno - Obiektowych stosowane jest traktowanie danych jako obiektów. Dane są proste lub złożone i mogą być zagnieżdżone. Bazy te posiadają jednak Bazę Relacyjną jako wewnętrzny mechanizm przechowywania danych.
Przykładem Bazy Relacyjno-Obiektowej jest PostgreSQL

do góry